top of page

/

/

IN THE RINGS / 

Premier: 15 April 2021 / Praktika Theatre (Moscow)

author Evgeniya Nekrasova

director Marina Brusnikina

scenographer, costume designer Polina Bakhtina

choreographer Dina Hussein

choirmaster Alena Khovanskaya

sound designer Andriesh Gandrabur

lighting designer Ilya Pashnin

video artist Evgeny Vershinin

assistant artist Maria Zaitseva

///

cast

Alexey Martynov

Alena Khovanskaya

Marina Kaletskaya / Kristina Yakimushkina

Daria Vorokhobko

Angelica Katysheva

Yana Yenzhaeva

Marina Vasilieva

Anastasia Velikorodnaya

Alisa Kretova

bottom of page